Welkom bij het Centrum voor Top Techniek!

In 2012 is het initiatief genomen tot de ontwikkeling van het Centrum voor Top Techniek (CTT). Het CTT is een state of the art praktijktrainingslocatie, die zich richt op het behoud en versterken van de kennisinfrastructuur van het technisch beroepsonderwijs, en de kwaliteitsversterking ervan in de regio. Voor het bedrijfsleven van groot belang om ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerde beroepskrachten te kunnen beschikken. Het CTT wordt mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om het technische beroepsonderwijs hier te behouden en om, binnen het concept van outdoor & indoor learning, de toekomstige en huidige technische medewerker duurzaam en op vernieuwende wijze op te leiden. Voor de doorlopende leerlijn vmbo en mbo-onderwijs worden vakmanschaproutes en technologieroutes ontwikkeld binnen dit Publiek-Private Samenwerkingsverband.

Waarom een CTT?

Het CTT is opgericht om in Zeeuws-Vlaanderen een breed aanbod van modern technisch onderwijs te kunnen garanderen op een kwalitatief hoog niveau; voor zowel het vmbo als mbo. Dat is enerzijds belangrijk voor het bedrijfsleven, zodat zij de garantie hebben dat er voldoende gekwalificeerde beroepskrachten beschikbaar komen. Anderzijds draagt het bij aan de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen. Door het CTT blijft het techniekonderwijs in de regio behouden en wordt de kwaliteit ervan versterkt. Intensieve samenwerking is essentieel om de gestelde doelen te bereiken. Het gaat om samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Door de handen ineen te slaan, lukt het om in Zeeuws-Vlaanderen het CTT te realiseren. Het CTT wordt – centraal in Zeeuws-Vlaanderen – ondergebracht bij Scalda in Terneuzen. Het krijgt daar een plaats bij de reeds bestaande proeffabriek voor Procestechniek van Scalda.

De projectstructuur

Na een voorbereidingsperiode werd op 29 juni 2016 de samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend door alle elf partners. Kort daarna – op 28 september 2016 – werd de stichting CTT opgericht. Sindsdien is het stichtingsbestuur CTT actief. Dit bestuur beheert het CTT. In het bestuur zijn alle partners vertegenwoordigd.

Het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur van het Centrum voor Top Techniek bestaat uit:

R.T.C. (Ruud) van Beelen, lid, namens het Zeeuws Vlaams bedrijfsleven

P.J. (Piet) Moes, secretaris/penningmeester, namens de bedrijfsopleidingen

M.C.F. (Marijn) Nelen, lid, namens het middelbaar beroepsonderwijs

A.J. (Bert) Vogel, voorzitter

J. (Jack) Werkman, lid, namens de lokale overheden in Zeeuws-Vlaanderen

P.J. (Piet) de Witte, vicevoorzitter, namens het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen