Laatste seizoensverslag 19-20

Inleiding

Met het derde symposium, het tweede seizoensverslag zijn we met het practoraat Hybride Onderwijs van het Centrum Top Techniek aan de laatste fase begonnen van onze eerste periode. Die eerste periode van onderzoek wordt begrensd door het tijdsbestek van de RIF-subsidie waar het practoraat onderdeel van is en loopt van 2017-2020. In dit verslag van [...]

Het practoraat in het Centrum Top Techniek

Het practoraat is betrokken bij een grootschalig onderzoek naar kennisverspreiding door practoraten in Nederland, waarvan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) de penvoerder is. Een van de tussenproducten is dat we een overzicht hebben gekregen van hoe ons practoraat is te typeren. Hieronder daarvan een samenvatting (op basis van de gegevens van oktober 2019). De [...]

Docentenbijeenkomsten

Context Binnen de ontwerp- en ontwikkellijn van ons practoraat werken we aan het ondersteunen van de docenten bij het ontwerpen van hun onderwijs en helpen we indien nodig bij het professionaliseren. Een scherp onderscheid tussen die twee aspecten is er niet: als we docenten helpen ontwerpen dan is dat tevens professionalisering. Vanaf het begin van [...]

Datamonitoring

Context Een van de taken van het practoraat is het monitoren van de in- en doorstroom van de leerlingen. Aanvankelijk was er een monitor in een spreadsheet waarvan al snel bleek dat die niet volledig was en gegevens van de achtergronden van leerlingen ontbraken. In de loop van 2019 is er een applicatie ontwikkeld die [...]

Motieven en interessen

Context Nu we langzaam maar zeker inzicht in keuzen en doorstroom krijgen, ontstaat de vervolgvraag hoe een deel van de patronen die we zien te verklaren zijn. Een deel daarvan zal te maken hebben met interessen en motieven van leerlingen. Uit onderzoek weten we dat de keuzen van leerlingen niet alleen binnen de school en [...]

Externe activiteiten

Het practoraat is afgelopen jaar ook betrokken geraakt bij een aantal activiteiten buiten het CTT. We beschrijven de belangrijkste. Ten eerste zijn we onderzoeksobject binnen het NRO project van de HAN over hoe kennisverspreiding en innovatie door practoraten wordt versterkt. Ten tweede hebben we op verschillende congressen en dagen onze bevindingen gepresenteerd, zoals de Practoratendag [...]

Antwoordenbulletin

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van de docenten van de vakmanschapsroute in juni 2019 zijn de docenten gevraagd naar vragen waarop wij als onderzoekers een antwoord zouden kunnen geven. Daaruit is een lijst met 27 vragen voortgekomen (zie docentenmiddagen). Een aantal vragen overlapten elkaar en waren geschikt om op korte termijn te beantwoorden op basis van [...]

Analyse van leerlingstromen

Van twee cohorten hebben we inmiddels op basis van data van de leerlingmonitor en deels uit de systemen van Scalda visualisaties van de keuzepatronen kunnen maken. In de onderstaande figuren (4 en 5)  is te zien welke keuzemodule leerlingen in het eerste jaar van de vakmanschapsroute kiezen (uiterst links), in welk domein zij zich vervolgens [...]

Vignettes

Op basis van interviews met leerlingen is geprobeerd de achtergronden van keuzes van leerlingen in kaart te brengen.  Het interview werd persoonlijk afgenomen aan de hand van een leidraad en bestond uit drie delen:  een aantal algemene vragen over de tijd (1) voorafgaand aan het CTT, (2) tijdens het CTT en (3) na het CTT  (zie bijlage). De opnames van de interviews zijn door interviewer opnieuw beluisterd en de antwoorden op de [...]

Advies ten behoeve van gesprek met ministerie.

Het practoraat is in het najaar van 2019 gevraag inbreng te leveren voor een gesprek met het ministerie van OC&W over de toekomst van de vakmanschapsroute. Op basis van de data en analyses van dat moment is vervolgens een intern advies opgesteld aan het management. Het advies is in bijgaande pdf opgenomen. Advies tbvOCW

Plannen 2020

Voor het komende seizoen (2020-2021) zijn, vanwege het aflopen van de RIF-subsidie beperkt. Het is bij het schrijven van dit seizoensverslag nog onduidelijk of en op welke manier het practoraat voort zal bestaan. De plannen zijn daarom vooral gericht op overdracht en afronding van de eerste periode van drie van het practoraat. Monitoring Nu de [...]

Bronnen

Slot, E., Akkerman, S., & Wubbels, T. (2018). Adolescents’ interest experience in daily life in and across family and peer contexts. European Journal of Psychology of Education. https://doi.org/10.1007/s10212-018-0372-2 Van de Berg, J., Hoeve, A, & Zitter, I. (2012). Op zoek naar wat werkt. Meso Magazine, 32(183), 18–23.